Логотип сайта поддержки пользователей САПРО сайте поддержки пользователей САПР Translate to:

Экспорт и импорт видов

Назад к списку функций
;;; viewsIO.lsp
;;;
;;; Экспорт и импорт видов
;;;
;;; c:ExportViews
;;; c:ImportViews
;;; c:-ExportViews
;;; c:-ImportViews
;;;
;;; Проверено на AutoCAD 2000-2004
;;; Не работает на более поздних версиях

(defun c:ExportViews (/ fn)
 (if (setq fn
       (getfiled "Экспортировать виды в"
            (strcat (vl-filename-base (getvar "dwgname")) ".txt")
            "txt"
            1
       )
   )
  (ExportViews fn)
 )
 (princ)
)

(defun c:ImportViews (/ fn)
 (if (setq fn
       (getfiled "Импортировать виды в"
            (strcat (vl-filename-base (getvar "dwgname")) ".txt")
            "txt"
            1
       )
   )
  (ImportViews fn)
 )
 (princ)
)

(defun c:-ExportViews (/ fn x)
 (setq fn (strcat (vl-filename-base (getvar "dwgname")) ".txt"))
 (if (setq fn
       (findfile
        (if (= ""
           (setq nn (getstring
                 T
                 (strcat "Введите имя файла <"
                     fn
                     ">: "
                 )
                )
           )
          )
         fn
         nn
        )
       )
   )
  (progn
   (initget "Yes No")
   (setq x (getkword "\nФайл существует. Перезаписать? [Yes/No] : "))
   (if (= x "Yes") (ExportViews fn))
  )
  (princ "\nФайл не найлен.")
 )
 (princ)
)

(defun c:-ImportViews (/ fn)
 (setq fn (strcat (vl-filename-base (getvar "dwgname")) ".txt"))
 (if (setq fn
       (findfile
        (if (= ""
           (setq nn (getstring
                 T
                 (strcat "Введите имя файла <"
                     fn
                     ">: "
                 )
                )
           )
          )
         fn
         nn
        )
       )
   )
  (ImportViews fn)
  (princ "\nФайл не найден.")
 )
 (princ)
)

(defun ExportViews (fn / e tl f ed)
 (while (setq e (tblnext "VIEW" (null e)))
  (setq tl (cons (cdr (assoc 2 e)) tl))
 )
 (setq f (open fn "w"))
 (if f
  (progn
   (princ "Следующие виды экспортированы:\n")
   (foreach view tl
    (setq ed (entget (tblobjname "view" view)))
    (prin1 (cons (cons 0 "VIEW") (cdddr ed)) f)
    (princ "\n" f)
    (prin1 view)
    (terpri)
   )
   (close f)
  )
 )
)

(defun ImportViews (fn / tl f)
 (setq f (open fn "r"))
 (if f
  (progn
   (princ "Следующие виды импортированы:\n")
   (while (setq tl (read-line f))
    (setq tl (read tl))
    (entmake tl)
    (print (cdr (assoc 2 tl)))
   )
   (close f)
  )
 )
)

(princ)Copyright © Сайт поддержки пользователей САПР by Victor Tkachenko