Логотип сайта поддержки пользователей САПРО сайте поддержки пользователей САПР Translate to:

Удаление всех замороженных и выключенных слоев

Назад к списку функций
;;;---------------------------------------------------------------------------;
;;;
;;; layers-erase.lsp
;;;
;;; Проверено на AutoCAD 2000
;;;
;;;---------------------------------------------------------------------------;
;;; Описание:
;;;
;;; c:layers-erase - Удаление всех слоев, которые заморожены или выключены
;;;---------------------------------------------------------------------------;
(vl-load-com)
(defun c:layers-erase (/ la)
 (defun layer-del (layer / e d c f)
  (if (setq e (tblobjname "layer" layer))
   (progn
    (setq
     d  (entget e)
     c  (cdr (assoc 62 d))
     f  (cdr (assoc 70 d))
     del nil
    )
    (if (minusp c)
                    ; layer is off, force abs of color
     (progn (setq del T)
         (setq d (subst (cons 62 (abs c)) (assoc 62 d) d))
     )
    )
    (if (eq 1 (logand 1 f))
                    ; layer is frozen, mask off 1
     (progn (setq del T)
         (setq f (boole 6 f 1))
     )
    )
    (if (eq 4 (logand 4 f))
                    ; layer is locked, mask off 4
     (setq f (boole 6 f 4))
    )
                    ; did we change the flag value?
    (if (not (eq f (cdr (assoc 70 d))))
     (setq d (subst (cons 70 f) (assoc 70 d) d))
    )
                    ; did we change the dxf data at all?
    (if (not (equal d (entget e)))
     (entmod d)
    )
    (if del
     (progn
      (setq ss (ssget "X" (list (cons 8 layer)))
         doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
         c  -1
      )
      (vla-put-activeLayer
       doc
       (vla-item (vla-get-layers doc) "0")
      )
      (if ss
       (repeat (sslength ss)
        (vla-erase
         (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq c (1+ c))))
        )
       )
      )
;;; purge the layer
      (vl-catch-all-apply
       'vla-delete
       (list (vla-item (vla-get-layers doc) layer))
      )
;;; if not purged freeze it again
      (if (setq e (tblobjname "layer" layer))
       (command "._layer" "_f" layer "")
      )
     )
    )
   )
  )
 )
 (vlax-for la (vla-get-layers
         (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        )
  (layer-del (vla-get-name la))
 )
)Copyright © Сайт поддержки пользователей САПР by Victor Tkachenko